Manja slova Veća slova RSS


KONTAKT OSOBA ZA SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA

Snežana Pajović

e-mail: snezana.pajovic@mep.gov.me1) Vodič za pristup informacijama u posjedu Ministarstva evropskih poslova

2) Javni registri i javne evidencije

3) Programi i planovi rada

4) Izvještaji i druga dokumenta o radu i stanju u oblastima iz nadležnosti Ministarstva evropskih poslova

5) Nacrti, predlozi i konačni tekstovi strateških dokumenata i planova i programa za njihovo sprovođenje

6) Nacrti i predlozi zakona i drugih propisa, kao i mišljenja eksperata na te propise

7) Pojedinačni akti i ugovori o raspolaganju finansijskim sredstvima iz javnih prihoda i državnom imovinom

8) Spisak državnih službenika i namještenika, sa njihovim službeničkim i namješteničkim zvanjima

9) Spisak javnih funkcionera i liste obračuna njihovih zarada i drugih primanja i naknada u vezi sa vršenjem javne funkcije

10) Rješenja i drugi pojedinačni akti koji su od značaja za prava, obaveze i interese trećih lica

11) Informacije kojima je po zahtjevu pristup odobren

12) Zakon o slobodnom pristupu informacijama

13) Spisak službenih vozila Ministarstva evropskih poslova i organa u sastavu

14) Javne nabavke

15) Finansijski iskazi