Manja slova Veća slova RSS
>

Obavještenje posjetiocima podportala Ministarstva evropskih poslova

Datum objave: 28.11.2016 20:05 | Autor: SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU VLADE CRNE GORE

Ispis Štampaj stranicu


Ministarstvo evropskih poslova formirano je Uredbom o izmjenama i dopunama Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave koju je Vlada Crne Gore donijela, u petak, 25. novembra 2016. godine.

Prema Uredbi Ministarstvo evropskih poslova vrši poslove uprave koji se odnose na: upravljanje i koordinaciju procesom pridruživanja i pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji u dijelu koji se odnosi na praćenje sprovođenja Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica , sa jedne strane, i Crne Gore sa druge strane. kao i koordinaciju i praćenje rada zajedničkih tijela osnovanih tim Sporazumom; koordinaciju procesa pregovora sa Evropskom unijom; pripremu strateških dokumenata u vezi sa procesom evropskih integracija; koordinaciju saradnje državnih organa sa institucijama, organima i tijelima Evropske unije, njenim državama članicama, državama kandidatima i potencijalnim kandidatima u procesu pridruživanja i pristupanja Evropskoj uniji; koordinaciju usklađivanja domaćih propisa sa pravnim poretkom Evropske unije, kao i potvrđivanje obrasca i tabele usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije; koordinaciju prevođenja , pripreme i razvoja nacionalne verzije propisa Evropske unije i stručne i pravne redakture i lekture prevedenih propisa evropskog zakonodavstva; koordinaciju prevođenja domaćeg zakonodavstva na neki od zvaničnih jezika Evropske unije. upravljanje bazama za podršku procesa prevođenja , saradnju sa institucijama, organima i tijelima Evropske unije na području prevođenja, kao i sa ministarstvima, državnim organima i institucijama u Crnoj Gori na području prevođenja; realizaciju procesa programiranja. monitoringa i evaluacije programa tehničke i finansijske podrške Evropske unije. njenih država članica i druge pomoći koje se odnose na proces pridruživanja Evropskoj uniji; priprema operativnih programa prekogranične saradnje, potvrđivanje, monitoring i izvještavanje o tim programima u okviru podrške Evropske unije i država članica, praćenje sprovođenja projekata, podrška i stručna pomoć korisnicima; informisanje javnosti o Evropskoj uniji i procesu pridruživanja i pristupanja Evropskoj uniji; kao i druge poslove koji su mu određeni u nadležnost."

Uredbom je propisano da će Ministarstvo evropskih poslova u roku od 40 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe, saglasno djelokrugu utvrđenom ovom uredbom, donijeti akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji i u skladu sa djelokrugom utvrđenim ovom uredbom preuzeti od nekadašnjeg Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija državne službenike i namještenike koji su vršili preuzete poslove, opremu i službenu dokumentaciju.

Dok Podportal Ministarstva evropskih poslova ne bude profunkcionisao u potpunosti i dok sadržaj iz djelokruga ovog ministarstva ne bude preseljen na novi podportal sadržaje iz djelokriga ovog ministarstva možete pronaći na podportalu Ministarstva vanjskih poslova (Link: http://www.mvpei.gov.me/ministarstvo). Pored toga svi relevantni sadržaji nalaze se na portalu http://www.eu.me/mn/.

Za sva pitanja možete se obratiti Službi za odnose s javnošću Vlade Crne Gore i to elektronskom poštom na adresu pr@gov.me ili pozivom na tel. br. +382 20 482 928.

SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU VLADE CRNE GORE